Home Australische zelfklevende zegels - Australian self adhesives Australische zelfklevende zegels - Australian self adhesives 1990 - Sport - Sports

Slit-tandingen van Australi? / Kiss die cuts of Australia

Medium formaat / Medium size


Lang formaat - nr 1: 11 3/4:11 1/2 21/14

Tussen 1993-1999 was deze slit-tanding de enige in dit formaat. Makkelijk te herkennen aan de vrij scherpe tanden en de min of meer haflcirkelvormige bogen tussen de tanden.

Met een h.o.h. afstand van 6.8mm per 4 tanden horizontaal en 6.9m per 4 tanden verticaal, komen we uit op 11.76:11.59.

Na 1999 wordt het gebruik minder en in september 2002 is het afgelopen met deze slit-tanding.

Oblong size - no 1: 11 3/4:11 1/2 21/14

Between 1993-1999 this kiss die cut was the only one in this size. Easy to recognize because of the rather sharp teeth and the almost halfcircle arc between te teeth.

With a heart-on-heart distance of 6.8mm per 4 teeth horizontally and 6.9mm per 4 teeth vertically we arrive at 11.76:11.59.

After 1999 this kiss die cut got used less and less until it stopped in September 2002.


Lang formaat - nr 2: 11 1/4:11 1/2 20/14

Vanaf 1999 kwam deze slit-tanding in gebruik waarbij de scherpe tanden min ofmeer verdwenen en er een sinus-vormige tanding voor in de plaats kwam. De tand-hoek was min of meer 90 graden, echter wel te onderscheiden in een90+ en een 90-. De laatste variant dient echter als nr. 3 te worden gezien zoals verderop wordt uitgelegd!

Met een h.o.h. afstand van 7.1mm per 4 tanden horizontaal en 7.0m per 4 tanden verticaal, komen we uit op 11.26:11.43.

Vanaf 2004 wordt de slit-tanding aangepast en de korte zijden voorzien van een lang-gerekt 'gat' als een soort 'veiligheids-tanding'.

Oblong size - no 2: 11 1/4:11 1/2 20/14

Since 1999 this kiss die cut was introduced showing ratherflattened teeth ressembling a sinusoid. The angle of the tooth was m ore or less 90 degrees, although it was possible to distinguish 90+ and 90-! The latter variant however should beconsidered no. 3 as we will see.

With a heart-on-heart distance of 7.1mm per 4 teeth horizontally and 7.0mm per 4 teeth vertically we arrive at 11.26:11.43.

From 2004 this kiss die cut got modified and the short sides showed a rather longish 'hole' that might be used as a security perforation.


Het verschil bij de slit-tanding 90+ en 90- had nogal eens tot verkeerde diagnose geleid al wist ik zeker dat er verschillen bestonden die niet slechts in mijn verbeelding aanwezig waren.

Pas toen ik ontdekte dat langs de korte zijde er soms een 'tand' veel breder was en uiteindelijk op 3 (of 4?) verschillende plekken kon voorkomen - afhankeljjk van of het beeld staand of liggend was - was ik tevreden en gerust!

staand
BR (bovenkant rechts); OR (onderkant rechts); BL (bovenkant links)
liggend
LO [linkerkant onder]; RB [rechterkant boven]; LB (linkerkant boven]

De 4e stand heb ik nog niet gevonden! Vanuit een liggende stand een kwart slag met de klok meedraaien geeft: LO-> BL, RB->OR, LB ->BR.

The differences that occur with the kiss-die-cut 90+ and 90- were at times misinterpreted although I was certain that the difference did exist and wasn't some product of my imagination.

Only after havingfound a much broader 'tooth' on the shorter side that eventually did occur in 3 (or 4?) places depending on whether the design was portrait or landscape, I was convinced!

portrait
BR (top side at the right); OR (bottom side at the right); BL (top side at the left)
landscape
LO [left side at the bottom]; RB [right side at the top]; LB (left side at the top]

I haven't found the 4th position yet! Turning the stamps 90 degrees clockwise from the landscape towards the portrait results in: LO-> BL, RB->OR, LB ->BR.

BL BR OR LO LB RB


Lang formaat - nr 3: 11 3/4:11 1/2 20/14

In 2001 verscheen de 90- variant waarvan ik in eerste instantie zag dat het verschillend was, maar waarbij ik toch niet altijd feilloos 90- en 90+ uit elkaar kon houden. Heeft 90+ altijd de extra brede tand [op ??n van de 3 plekken], bij 90- zijn alle 4 hoeken gelijk.

Met een h.o.h. afstand van 6.8mm per 4 tanden horizontaal en 6.9m per 4 tanden verticaal, komen we uit op 11.76:11.59.

Met de invoering van de 'veiligheidsperforatie' in 2004 is het gedaan met 90-.

Oblong size - no 3: 11 3/4:11 1/2 20/14

In 2001 the 90- variant appeared of which I saw immediately the difference with 90+, although I couldn't always tell them apart without making mistakes. The 90+ always has one fat tooth [on one of the 3 positions], the 90- has all 4 corners equal.

With a heart-on-heart distance of 6.8mm per 4 teeth horizontally and 6.9mm per 4 teeth vertically we arrive at 11.76:11.59.

When the security perforation got introduced in 2004, it also meant the end of 90-.


Lang formaat - nr 4: 11 3/4:11 1/2 20/14 veiligheid

In 2004 verscheen de 90+ variant met een veiligheids-perforaat aan de korte zijden. Ook hier zijn de dikke tanden terug te vinden!

Met een h.o.h. afstand van 6.8mm per 4 tanden horizontaal en 6.9m per 4 tanden verticaal, komen we uit op 11.76:11.59.

Oblong size - no 4: 11 3/4:11 1/2 20/14 Security

In 2004 the 90+ variant appeared with a security perforation in the short sides. The fat teeth can still be spotted!

With a heart-on-heart distance of 6.8mm per 4 teeth horizontally and 6.9mm per 4 teeth vertically we arrive at 11.76:11.59.


Internationale Post formaat - nr 1: 11 3/4:11 1/2 23/9

In 2001 verscheen een 90- variant voor de internationale post.

Met een h.o.h. afstand van 7.2mm per 4 tanden horizontaal en 7.6m per 4 tanden verticaal, komen we uit op 11.11:10.53.

International Post size - no 1: 11 3/4:11 1/2 23/9

In 2001 the 90- variant appeared for international post.

With a heart-on-heart distance of 7.2mm per 4 teeth horizontally and 7.6mm per 4 teeth vertically we arrive at 11.11:10.53.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 15 mei 2010

Home Australische zelfklevende zegels - Australian self adhesives Australische zelfklevende zegels - Australian self adhesives 1990 - Sport - Sports