Home Belgi? - Belgium - Belgia Het drukken van de zegels

Inleiding Belgische postwaardenproductie

Belgie als verzamelgebied van postzegels

Het verzamelen van de postzegels van een buurland is vrij voor de hand liggend. Toch is in de Nederlandse filatelie betrekkelijk weinig terug te vinden van een grote belangstelling voor het verzamelgebied Belgie. In de meeste Nederlandse tijdschriften is het aantal artikels over Belgische zegels vrij beperkt [zie literatuurlijst].

In de vooroorlogse jaren stond het uitgiftebeleid op zeer gespannen voet met de verzamelaars wereld. Lange toeslag-series en blokken maakten het verzamelgebied niet bepaald geliefd. Denk aan de Orval-reeksen. Na de tweede wereldoorlog zou het uitgifte-beleid behoorlijk verbeteren echter niet geheel en al. De kreet liefdadigheids-vignetten zal nog regelmatig vallen.

In de 60-er en 70-er jaren had het Ned. Maandblad een rubriek Belgie die aanvankelijk geleid werd door enkele Belgische filatelisten o.a. Rene van Rompay, M. Kaptein en Alfred Buelens tesamen met J.C. Norenburg, maar vanaf begin 1961 door A. Buelens alleen. Vervolgens door Lode C. Mademan. [januari 1965 t/m december 1972], daarna weer door A. Buelens [1973-1974], en vervolgens door L. v.d. Eeden [januari 1975 t/m oktober 1979]

De verdiensten van grote Belgische verzamelaars werden goed onderkend. Julien Jordens kreeg voor zijn artikelenreeks in het Maandblad over de zegels met aanhang in 1961 de Leon de Raay medaille, Lode Mademan in 1969 de medewerkers-plaquette.


In de kring van Studiegroepen van de Ned. Bond van Fil. Verenigingen vinden we vanaf het begin, 1968, de Studiegroep Belgie. Helaas heeft het niet verder kunnen komen dan 3 bulletins: 1.1 in october 1968, 1.2 in januari 1969 en 2.1 in maart 1970.

De verzamelaarswereld in Belgie heeft net als op andere terreinen van de samenleving te maken met de twee-[drie-]taligheid van het land. Zowel Vlaamse [de VBP] als Waalse verzamelaarsbonden bestaan gelukkig overkoepeld door een grote Nationale.

De VBP opgericht op 11-12-1937, gaf al in januari het eerste nummer uit van de Postzegel. Tot op heden het belangrijkste Nederlands-talige postzegeltijdschrift.

Belangrijke tijdschriften verder zijn het Waalse La Revue du Timbre en Belgica [vanaf 1982, voorheenLa Revue Postale tot 1951] een twee-talig blad. In 1994 werd Belgica opgeheven. In 1996 werd door de voormalige hoofdredacteur van De Postzegel de heer Dirk Claeys samen met Ren? van Rompay een poging gedaan een nieuw tijdschrift van de grond te krijgen: Kwartaalblad voor Filatelie. Twee jaar later waren de perspectieven duister, het nummer van juni 1998 was vooralsnog het laatste.

De postzegelhandelaren zijn verenigd in de Belgische Syndikale Kamer van Postzegelhandelaren. Deze organisatie werd in 1973 bij haar 50 jarig bestaan geeerd met een zegel met de afbeelding van J-B. Moens [1973 13-10, de 1F].

Twee catalogi voerden de boventoon:

de Officiele Catalogus van Belgie en Gebieden, de OCB en de Officiele Belgische Netto Catalogus, de Netto. In 1993 zijn de beide eerste samenopgegaan in de OCB.

Anders dan in de Nederlandse Speciale Catalogus worden de zegels van de langlopende emissies niet bijelkaar gezet doch chronologisch behandeld. Als er bovendien van bepaalde waarden verschillende varianten bestaan is de emissie niet meer te overzien.


Bij de te behandelen langlopende emissies, met name de Kon. Boudewijn serie naar de foto van hoffotograaf Raymond Marchand uit 1953, zal naar de zegels verwezen worden met de nominale waarde + kleur en niet met enig catalogus-nummer!

Deze artikelen-serie behandelt in eerste instantie de druktechnische aspecten die nodig zijn om de naoorlogse langlopende emissies van Belgie goed te kunnen analyseren. In tweede instantie komen de series aan bod: Koning Boudewijn naar de foto van Raymond Marchand, de Cijfer op Heraldieke Leeuw series, de Koning Boudewijn naar ontwerp Harry Elstrom resp. Anne Wi└niewska-Velghe.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 15 mei 2010

Home Belgi? - Belgium - Belgia Het drukken van de zegels