Home5c Briefkaart en 17 1/2c ScheepjeFormaten/Perforaten Ned.Indie/Indonesia

G. Kolff en Co, Batavia

NV Koninklijke Boekhandel en Drukkerijen G.Kolff en Co te Batavia 1937-1957

Inleiding

Uit het Jaarverslag van de Topografische Dienst over 1937: Bij Regeeringsomslagvel d.d. 10 maart 1937 nr. 6143 [leeg] werd ingestemd met het voorstel van de Directeur van Financien om den aanmaak van statistiekzegels en met dat van den Directeur van Verkeer en Waterstaat om den aanmaak der goederengeldzegels op de dragen aan de N.V. Koninklijke Boekhandel en Drukkerijen G. Kolff en Co te Batavia; deze werkzaamheden geschiedden voordien bij het reproductiebedrijf van den Topografische Dienst. De in het vorig jaarverslag uitgesproken verwachting dat de economische opleving ook voor het Reproductiebedrijf gunstige gevolgen zou hebben is volkomen in vervulling gegaan. Echter zijn ook andere factoren in sterke mate van invloed geweest op de verkregen gunstige uitkomsten. Ten einde te kunnen voldoen aan het verzoek om den in bewerking zijnden Atlas van Tropisch Nederland gereed te maken vr den aanvang van het in Juli 1938 in Nederland te houden internationaal geografisch congres was het noodzakelijk dit omvangrijke werk in versneld tempo af te werken. Ten behoeve van de Luchtvaart Afdeeling moest in zoo kort mogelijken tijd een vliegkaart bestaan uit 25 bladen van den Ned. Ind. Archipel, schaal 1:1000.000 worden vervaardigd. Voor deze kaarten is voor zoover zulks mogelijk was gebruik gemaakt van de internationale wereldkaarten op dezelfde schaal. Ten slotte moesten bijzondere maatregelen getroffen worden om te kunnen voldoen aan een opgesteld urgentieplan voor de voorziening van topografische kaarten voor het leger. Deze werkzaamheden maakte overwerk gedurende een groot gedeelte van het jaar noodzakelijk en hebben daardoor in niet onbelangrijke mate bijgedragen aan het verkregen batig saldo van f73.329,44.

Drukke werkzaamheden bij het Reproductiebedrijf van de Topografische Dienst zorgde voor de verschuiving van de aanmaak van waardepapieren naar G. Kolff te Batavia.

Tegelijkertijd maakte de oorlogsdreiging het vraagstuk van het zelf ter hand nemen van de postwaardeaanmaak in Ned. Indiëweer actueel. Diverse drukkerijen begonnen postzegels te maken om hun bekwaamheid voor de postwaardeaanmaak te tonen. Dergelijke proeven van bekwaamheid zijn bekend van de volgende drukkerijen:

Al deze proeven zijn ongetand. Waarschijnlijk zal Kolff ook langzamerhand de overige fiscaalzegels, die bij de Topografische Dienst werden gedrukt hebben overgenomen. De perforatie van deze zegels bleef waarschijnlijk bij de Top. Dienst.

Toen na de Duits invasie de aanvoer van zegels uit Nederland was opgehouden, moest de aanmaak ervan in eigen hand genomen worden. De aanmaak van postwaarden werd, na de beoordeling van proeven welke op verzoek van het Hoofd van de PTT-dienst waren ingezonden door de daarvoor in aanmerking komende drukkerijen [Kolff, de Unie] opgedragen aan G. Kolff voor wat betreft de in rasterdiepdruk uit te voeren postwaarden. De in offset te drukken waarden zouden worden vervaardigd in de mede onder Kolff's directie staande banderollendrukkerij [uit jaarverslag PTT 1940].


Dat bij de beoordeling der proeven Kolff al een streepje voor had op de andere drukkerijen door de productie van fiscale zegels is duidelijk. De Topogr. Dienst kreeg de taak de zegels te perforeren. Om gedurende de voorbereidingen van Kolff in de behoefte aan 5c en 10c zegels te voorzien, kreeg de T.D. de opdracht 5c zegels, in dezelfde tekening als de T.D. proeven van 1926, te drukken.

De proeven van de T.D., de Unie, en G. Kolff zijn een afzonderlijk artikel waard.

  • Voor de proeven van de T.D. zie
  • Voor de Unie zie
    • Ned.M.Ph. 1955 pag. 162, door A.J. Uylen
  • Voor Kolff zie
    • Ned.M.Ph. 1955 pag. 97-98, door A.J. Uylen

Joh. Enschedé had in Indonesia een dochteronderneming opgezet: Pertjetakan Kebajoran , te Djakarta. Deze kon in 1955 al beschikken over een druk aan de rol rotatie-pers van het merk Chambon, ruim voordat het moederbedrijf er een had [pas in 1961], en terwijl in Haarlem de Regina productie op gang begon te komen. In de jaren 1955-1957 drukken zowel Kolff als Pertjetakan Kebajoran zegels van Indonesia.


Copyright © Printing Matters (contact Rein Bakhuizen van den Brink)
Last updated on November 19, 2018

Home5c Briefkaart en 17 1/2c ScheepjeFormaten/Perforaten Ned.Indie/Indonesia