HomeOfferte De Unie 1940Periode 1918-1925

Topografische Dienst / Survey Department, Weltevreden

Inleiding

De aanvoer van postwaarden naar Nederlandsch Indiëtijdens de 1e wereldoorlog en vlak daarna had nogal wat problemen ondervonden. Dit praktische probleem en een streven naar meer autonomie voor Nederlandsch Indiëleidde er toe dat in de jaren tussen de beide wereldoorlogen de mogelijkheid om in Nederlandsch Indië, hier te lande, postwaarden aan te maken herhaalde malen onderwerp van discussie was. De wenselijkheid was nauwelijks aan de orde. Politieke problemen en langetermijn investeringen bleken het struikelblok.

Verscheidene drukkerijen hebben in die jaren duidelijk aangetoond, door het aanmaken, tentoonstellen, en het onderwerpen aan testen van proeven dat zij de technische kennis in huis hadden om de postwaardenaanmaak op zich te nemen:

Het materiaal dat in die jaren vervaardigd is en nog betrekkelijk weinig bekendheid geniet binnen de Nederlandse filatelie, hoort zondermeer thuis in een gespecialiseerde verzameling Nederlandsch Indië.

Dit artikel zal voornamelijk gaan over de productie van eerstgenoemde drukkerij. Te zijner tijd zullen ook de activiteiten van de beide andere drukkerijen voor het voetlicht gebracht worden.

Voor het gemak is het historische overzicht in een aantal perioden opgesplitst. Hiermee wordt niet gesuggereerd dat het om op zich zelf staande episodes gaat, integendeel hoewel misschien niet altijd even heet bleef het onderwerp doorsudderen.Copyright © Printing Matters (contact Rein Bakhuizen van den Brink)
Last updated on November 19, 2018

HomeOfferte De Unie 1940Periode 1918-1925